Blueberry Innovators

Koplopers in de blauwebessenteelt
Nederland behoort tot de top 5 Europese landen met het grootste areaal blauwe bessen. Om niet alleen toonaangevend te zijn maar ook vooruitstrevend te blijven is het belang van proces- en productinnovatie enorm.

Vooruitstrevende blauwebessentelers
Om uitdagingen op het gebied van schaalvergroting, arbeid, efficiency, gewasbescherming, duurzaamheid, taakspecifieke machines, bio- en bodemdiversiteit en water- en productkwaliteit aan te pakken hebben twaalf blauwe bessentelers zich verenigd binnen Blueberry Innovators. De blauwebessentelers komen uit alle windstreken (Nederland, België en Duitsland, zie afbeelding) en zijn bovenal verbonden door eenzelfde mindset. De Blueberry Innovators geloven namelijk in co-creatie en samenwerking om tot baanbrekende innovaties te komen. Altijd vanuit het perspectief dat zij zelf ‘aan het stuur zitten’ en op basis van hun behoeften wordt geacteerd. De drie innovatiethema’s waar de Blueberry Innovators de komende jaren mee aan de slag gaan (gerobotiseerde oogst, smart farming en gerobotiseerde onkruidbestrijding), zijn concrete uitingen van deze behoeften.

Doelstelling
Om adequaat in te kunnen spelen op bovengenoemde probleemdefinitie heeft Blueberry Innovators de volgende doelstelling geformuleerd:
“Door middel van samenwerking tussen toekomstgerichte blauwe bessentelers, met ondersteuning van externe technische partners en desgewenst met behulp van Europese, nationale en regionale subsidies innovatie bewerkstellingen in de blauwe bessenteelt, meer specifiek door het bevorderen van product- en procesinnovatie binnen de innovatiethema’s 1) gerobotiseerde oogst, 2) smart farming en 3) gerobotiseerde onkruidbestrijding, om zodoende een toekomstbestendig en economisch duurzaam businessmodel voor deelnemende telers te realiseren.”

Toonaangevende kennispartners
Binnen drie innovatiethema’s wordt door de Blueberry Innovators samen met diverse toonaangevende kennispartners gewerkt aan de realisatie van de ontwikkelingsprogramma’s. Co-creatie en samenwerking zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Onder leiding van de clustermanager werkt een user group per innovatiethema aan de uitvoering van het ontwikkelprogramma. Elke user group bestaat uit een klein aantal telers en een vertegenwoordiging vanuit de deelnemende kennispartner(s). Inhoudelijke kennis en kunde en bewezen affiniteit met het innovatiethema is randvoorwaardelijk om onderdeel te zijn van de user group. Elke user group streeft naar daadwerkelijke productontwikkeling, met onderzoek en ontwikkeling als belangrijke drivers.

Smart Growers
Blueberry Innovators maakt tevens deel uit van het project Smart Growers. Dit project heeft als doel de implementatie van Smart Farming, en daarmee een meer duurzame land- en tuinbouw in de Vlaams-Nederlandse grensregio te stimuleren. Dit zal gebeuren door onderzoek en ontwikkeling binnen drie toepassingen van Smart Farming, in nauwe samenwerking met land- en tuinbouwers en hightech bedrijven aan beide kanten van de grens. De drie toepassingen worden ontwikkeld voor drie focusteelten: blauwe bes, asperge en boomkwekerij in volle grond.

Als eerste toepassing demonstreert het project perspectiefvolle technologieën om m.b.v. cameraherkenning gericht biologisch/thermisch onkruiden te bestrijden. Bestaande technologische componenten zullen aangepast worden zodat ze toepasbaar zijn in de teelt van laanbomen en blauwe bes.

Als tweede toepassing beoogt het project water efficiënter te gebruiken door irrigatiesystemen op een intelligente manier aan te sturen. Een prototype communicatiemodule zal worden ontwikkeld voor draadloze communicatie tussen sensoren verspreid over het perceel om te komen tot een universeel, modulair en betaalbaar sensornetwerk. Tevens wordt de mogelijkheid om een irrigatiesysteem van afstand aan te sturen gedemonstreerd en wordt een Decision Support System ontwikkeld om sensordata te vertalen naar irrigatieschema’s.

Als derde toepassing wordt voor de drie focusteelten onderzocht welke meerwaarde remote sensing technieken kunnen hebben voor het vroegtijdig opsporen van problemen in het perceel en het in kaart brengen van variatie in het perceel.

De resultaten van het project, de geplande evenementen en andere informatie vindt u op het online Smart Farming platform: www.smartgrowers.eu.


Leaders in blueberry cultivation
The Netherlands is one of the top 5 European countries with the largest acreage of ​​blueberries. In order to not only be leading, but also to remain progressive, the importance of process and product innovation is enormous.

Progressive blueberry growers
To tackle challenges of scale, labor, efficiency, crop protection, sustainability, task-specific machines, bio- and soil diversity and water and product quality, twelve blueberry growers have united within Blueberry Innovators. The blueberry growers come from all over the Netherlands, Belgium and Germany  and are above all connected by the same mindset. The Blueberry Innovators believe in co-creation and collaboration to achieve groundbreaking innovations. Always from the perspective that they themselves are ‘on the wheel’ and act on their needs. The three innovation themes that Blueberry Innovators will be working on in the coming years (robotic harvest, smart farming and robotic weed control) are concrete expressions of these needs.

Goal
In order to be able to respond adequately to the aforementioned problem definition, Blueberry Innovators has formulated the following objective:
“By means of cooperation between future-oriented blueberry growers, with the support of external technical partners and, if desired, with the help of European, national and regional subsidies, achieving innovation in the blueberry cultivation, more specifically by promoting product and process innovation within the innovation themes 1) robotic harvest, 2) smart farming and 3) robotic weed control, in order to realize a future-proof and economically sustainable business model for participating growers”.

Leading knowledge partners
Within three innovation themes Blueberry Innovators works together with various leading knowledge partners on the realization of the development programs. Co-creation and collaboration are the most important starting points in this. Under the leadership of the cluster manager, a user group works on the execution of the development program for each innovation theme. Each user group consists of a small number of growers and a representation from the participating knowledge partner(s). Substantive knowledge and expertise and proven affinity with the innovation theme is a precondition for being part of the user group. Each user group strives for actual product development, with research and development as important drivers.

Wil je meer weten over Innoveins Blueberry Innovators?

Neem contact met ons op