Seed Solutions

The quality of seed is the enabler of producing safe and healthy food, a range of natural resources and a green environment. Improving the quality of seed becomes even more important with future challenges we have to meet, such as climate change, growth of human population and scarcity of resources. Therefore, research in seed technology is mandatory to address challenges which we have to deal in the near future.

We enable seed technology research
Innoveins Seed Solutions is your partner in research on seed technology and focuses on performing seed technological research for the seed industry, agrochemical industry and technology suppliers. The offer includes research services to test seed coatings, agrochemical and biochemical seed treatments (GEP), priming, seed sorting equipment and phenotyping of seeds. Innoveins Seed Solutions is a joint venture with Botany B.V., which has more than 15 years of experience in research and development services in the agricultural and horticultural industry.

The power of collaboration
We believe that collaboration and augmentation are the foundational principles of innovation. Due to this belief we are part of Innoveins’ R&D activities and we are continuously searching to collaborate in commercial research. Moreover, we work closely together with our clients in order to reach short and long term research goals to empower innovation.

Building blocks of seed technological research
We distinguish three different services we deliver to our clients. At first, we execute seed technological research, which is outsourced to contractors to test seed coatings, seed priming recipes and sorting methods. As a second service we test new and existing seed technological equipment for manufacturers or for their clients to create independent research results and develop proper research methods. As a third service we deliver data and data analysis obtained from specific seed batches or batches with a specific treatment. We collect objective and generic data from either visual examination or by sensors (phenotyping).


De kwaliteit van zaad is de enabler voor het produceren van veilig en gezond voedsel, een reeks natuurlijke hulpbronnen en een groene omgeving. Het verbeteren van de kwaliteit van zaad wordt nog belangrijker met de toekomstige uitdagingen waaraan we moeten voldoen, zoals klimaatverandering, bevolkingsgroei en tekort aan hulpbronnen. Daarom is onderzoek nodig op het gebied van zaadtechnologie.

Wij maken onderzoek naar zaadtechnologie mogelijk
Innoveins Seed Solutions is de partner op het gebied van onderzoek naar zaadtechnologie en concentreert zich op het uitvoeren van zaadtechnologisch onderzoek voor de zaadindustrie, agrochemische industrie en technologieleveranciers. Het aanbod omvat onderzoeksdiensten voor het testen van zaadcoatings, agrochemische en biochemische zaadbehandelingen (GEP), priming, zaadsorteerapparatuur en fenotypering van zaden. Innoveins Seed Solutions is een joint venture met Botany B.V., dat meer dan 15 jaar ervaring heeft met R&D services in de land- en tuinbouwsector.

De kracht van samenwerking
Wij geloven dat samenwerking en vermeerdering de basisprincipes zijn van innovatie. Vanwege deze overtuiging maken we deel uit van de R&D-activiteiten van Innoveins en zijn we voortdurend op zoek naar samenwerking in commercieel onderzoek. Bovendien werken we nauw samen met onze klanten om onderzoeksdoelen op korte en lange termijn te bereiken en zo innovatie te versterken.

Bouwstenen van zaadtechnologisch onderzoek
We onderscheiden drie verschillende diensten die we leveren aan onze klanten. In eerste instantie voeren we zaadtechnologisch onderzoek uit, dat wordt uitbesteed om zaadcoatings, recepten voor het primen van zaden en sorteermethoden te testen. Als tweede service testen we nieuwe en bestaande zaadtechnologische apparatuur voor fabrikanten of voor hun klanten om onafhankelijke onderzoeksresultaten te creëren en de juiste onderzoeksmethoden te ontwikkelen. Als derde service leveren we data en data-analyses die zijn verkregen uit specifieke zaadbatches of batches met een specifieke behandeling. We verzamelen objectieve en generieke gegevens van zowel visueel onderzoek als van sensoren (fenotypering). 

Wil je meer weten over Innoveins Seed Solutions?

Neem contact met ons op