Smart farming en precisielandbouw

Het verhogen, verbeteren en versnellen van de wereldwijde voedselproductie is een enorme uitdaging. De oplossing ligt in smart farming; de toepassing van moderne informatie- en communicatietechnologieën in de land- en tuinbouwsector ten behoeve van het realiseren van hogere opbrengsten per vierkante meter in combinatie met het verduurzamen van de landbouw.

Smart farming wordt ook wel de derde groene revolutie genoemd waarin een combinatie van technologische applicaties en ICT-oplossingen zoals Internet of Things (IoT), sensoren, vision, geografische positioneringssystemen (GPS), Autonomous Guided Vehicles (AGV’s), big data, drones, robotica, etc. de toon zetten. Hoewel smart farming in Europa nog in de kinderschoenen staat wordt investeren in smart farming toepassingen als één van de belangrijkste speerpunten gezien in de Nederlandse topsectoren Agrofood, Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen en Hightech Systems & Materials.

Precisielandbouw is een vorm van smart farming waarbij het nauwkeurig kunnen behandelen van gewassen centraal staat. Waar bij klassieke plandbouw per veld/perceel bepaald wordt wat er moet gebeuren, wordt bij precisielandbouw per vierkante meter de behoefte bepaald. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een arsenaal aan GPS, GNSS, sensor- en visiontechnologie, luchtfotografie en remote sensing. Dit geeft de mogelijkheid om kaarten te maken van zoveel verschillende ruimtelijke variaties als er gemeten kunenn worden. Met deze informatie is het mogelijk om gewasverzorging en -bescherming verder te optimaliseren per plant of deel van het perceel. Hiermee zijn telers in staat hun productie te verhogen met minder inzet van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Dit resulteert o.a. in lagere kosten en meer duurzame teelttechnieken.