Innoveins gaat partnership aan met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

13 december 2018

Venlo/Arnhem, 13 december 2018 – Binnen Innoveins, hét ecosysteem op het kruispunt van plant en techniek, staat innovatie centraal. Cross-sectorale co-creatie en samenwerking binnen de Triple Helix van bedrijfsleven, onderwijs en overheid worden gezien als dé manieren om succesvolle innovaties daadwerkelijk op de markt te brengen. De wetenschappelijke onderbouwing van succesvolle co-creatieverbanden gericht op de exploitatie van innovatieve producten en diensten, ook wel business ecosystems genoemd, is echter nog zeer beperkt. Innoveins en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) hebben daarom de gezamenlijke ambitie uitgesproken om een brug te slaan tussen de literatuur en de praktijkvraagstukken binnen het ecosysteem van Innoveins.

Industry 4.0 als drijvende kracht achter innovatie
Big data, Internet of Things, augmented reality of cloud computing zijn in de wereld van high-tech, maakindustrie én de land- en tuinbouwsector al lang geen modewoorden meer. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze geautomatiseerde, slimme en in hoge mate verbonden technologieën en processen de opmars van Industry 4.0 ofwel Smart Industry. Pim Deuling, Founder Innoveins: “Binnen Innoveins zijn diverse clusters reeds aan de slag om deze technologische innovaties toepasbaar te maken voor hun eigen bedrijfsvoering. Echter, om Industry 4.0 gedreven producten en diensten daadwerkelijk in te kunnen zetten, is nauwe samenwerking tussen eindgebruikers en leveranciers cruciaal. Maar hoe zorgen coalities van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden ervoor dat zij door co-creatie daadwerkelijk tot implementatie over kunnen gaan? Welke ontwerpeisen worden gesteld aan deze samenwerkingsverbanden? Wat zijn valkuilen en wat zijn kritische succesfactoren? Samen met de HAN gaan wij antwoord geven op deze vragen!

Open innovatie gebruiken om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen
Innoveins werkt nauw samen met het Kenniscentrum Business Development & Co-creation van de Faculteit Economie en Management. De lectoraten binnen dit kenniscentrum van de HAN richten zich op het vergroten van het innovatieve vermogen en daarmee de toekomstbestendigheid van organisaties. Het lectoraat Smart Business geeft expliciet invulling aan de behoefte tot kennisontwikkeling rondom het vraagstuk ‘hoe kunnen (samenwerkende) mkb’ers slimme technologie toepassen om nieuwe, innovatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen en implementeren?’ Open innovatie en ecosystemen zijn daarbij onderwerpen waar het nieuwe lectoraat, samen met studenten en het mkb, concreet invulling aan zal geven. Maarten van Gils, lector Smart Business: “Innoveins is voor ons een prachtig voorbeeld van een ecosysteem dat volledig is gericht op innovatie. Het ondernemersgedreven karakter van de te ontwikkelen innovaties sluit naadloos aan bij onze praktijkgerichte aanpak waarin we nieuwe bedrijfsmodellen willen ontwikkelen én implementeren. Dat maakt Innoveins een ideale plek om nieuwe kennis te ontwikkelen rondom co-creatie en ecosystemen.

Business Ecosystem Scan for Smart Innovation
Op moment van schrijven wordt door het lectoraat, alsmede enkele studenten van de minor Smart Industry van de HAN, praktijkonderzoek verricht binnen diverse Innoveins-clusters. Enerzijds zijn deze werkzaamheden erop gericht dat studenten concrete, ondernemersgedreven innovatievraagstukken oplossen. Anderzijds worden deze projecten gebruikt om meer inzicht te verkrijgen in de werking van diverse co-creatieprocessen. Uiteindelijk moet de partnership van Innoveins en de HAN leiden tot de ontwikkeling van een Business Ecosystem Scan for Smart Innovation (BESSI); een wetenschappelijk onderbouwd model dat bedrijven helpt om sneller, beter en goedkoper middels co-creatie te kunnen innoveren. De presentatie van BESSI vindt naar verwachting medio 2019 plaats. Deze samenwerking vloeit voort uit een KIEM-hbo subsidie die de samenwerking tussen hogescholen met het midden- en kleinbedrijf stimuleert.