Blauwe bessen

Om uitdagingen op het gebied van schaalvergroting, arbeid, efficiency, gewasbescherming, duurzaamheid, taakspecifieke machines, bio- en bodemdiversiteit en water- en productkwaliteit aan te pakken hebben twaalf blauwe bessentelers zich verenigd binnen het Blauwebessencluster. Innovatie wordt gezien als hét middel om hierop in te spelen en zodoende tevens de concurrentiepositie van de deelnemende telers te versterken. De financiële haalbaarheid van product- en procesinnovatie ‘op het teeltbedrijf’ is randvoorwaardelijk.

Innovaties worden binnen het blauwebessencluster bewerkstelligt binnen drie innovatiethema’s:


In order to tackle challenges in the areas of upscaling, labor, efficiency, crop protection, sustainability, task-specific machines, bio- and soil diversity and water and product quality, twelve blueberry growers have united within the Blueberry cluster. Innovation is considered as the mean to respond to this and thereby also strengthen the competitive position of the participating growers. The financial feasibility of product and process innovation ‘on the growing company’ is a precondition.

Innovations are achieved within the Blueberry cluster in three innovation themes: